Renta Strukturalna

Renty Strukturalne to działanie w ramach PROW 2007-2013 które ma na celu poprawę struktury agrarnej kraju. Dodatkowo dzięki działaniu ma nastąpić przyśpieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także nastąpić ma poprawa rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby młodsze, dobrze przygotowane do zawodu rolnika.

Działanie będzie jednym z instrumentów łagodzących skutki przemian agrarnych na obszarach wiejskich i poprzez zapewnienie źródła dochodów osobom rezygnującym z prowadzenia towarowej produkcji rolnej przyczyni się do poprawy rentowności rolnictwa, jakości życia na obszarach wiejskich oraz pośrednio do zmniejszenia bezrobocia wśród młodych na wsi.

Pomoc jest udzielana producentom rolnym, którzy zdecydują się na zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej w celu przekazania gospodarstw rolnych następcom lub innym producentom rolnym. Pomoc jest skierowana do producentów rolnych będących w wieku przedemerytalnym, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym będącym ich własnością (bądź własnością ich małżonka) i którzy zdecydują się na przekazanie posiadanego gospodarstwa rolnego. Pomoc stanowi źródło dochodu po zaprzestaniu prowadzonej działalności rolniczej.

Rentę strukturalną może otrzymać rolnik, który:

1. ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty;

2. prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 5 lat;

3. przekaże gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej:
- 1 ha, w przypadku gospodarstw położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim albo
- 3 ha, w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych województwach;

4. został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

5. w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną:
- podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
- nie zalegał z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników;

6. zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Przepisy dotyczące zasad i trybu przyznawania rent strukturalnych precyzyjnie określają, do kiedy można składać wnioski. Wniosek o rentę strukturalną wraz z załącznikami składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.Działy serwisu